Eleccions

ELECCIONS 2018

Para exercer o voto por correo debese solicitar a inesferreiroa@gmail.com e remitilo o apartado de correo 2249 según do previsto no regulamento e calendario electoral.