I. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Respectando o establecido na lexislación vixente, FGTV (en diante, tamén o sitio web) comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade adecuado ao risco dos datos recollidos.

Leis incluídas nesta política de privacidade

Esta política de privacidade está adaptada á normativa española e europea vixente en materia de protección de datos persoais en internet. En concreto, respecta as seguintes regras:

  • Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD).
  • Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais (LOPD-GDD).
  • Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento para o desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (RDLOPD).
  • Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (LSSI-CE).

Identidade do responsable do tratamento de datos persoais

O responsable do tratamento dos datos persoais recollidos en FGTV é: JOSE LUIS NISTAL RIADIGOS,  (en diante, responsable do tratamento). Os seus datos de contacto son os seguintes:

Enderezo: Vilamaior 10, Botos, Lalín (PONTEVEDRA)

Teléfono de contacto: 608 58 90 62

Correo electrónico de contacto: info@fgtv.es

Rexistro de datos persoais

En cumprimento do disposto no RGPD e na LOPD-GDD, informámoslle que os datos persoais recollidos por FGTV, a través dos formularios ampliados nas súas páxinas, serán incorporados e tratados no noso ficheiro co fin de facilitar, axilizar e cumprir cos compromisos establecidos entre FGTV e o Usuario ou o mantemento da relación establecida nos formularios que cubre o Usuario ou para atender unha solicitude ou consulta do mesmo. Así mesmo, de acordo co establecido no RGPD e na LOPD-GDD, salvo que sexa de aplicación a excepción prevista no artigo 30.5 do RGPD, consérvase un rexistro das actividades de tratamento que especifique, segundo os seus fins, as actividades de tratamento realizadas e as demais circunstancias establecidas no RGPD.

Principios aplicables ao tratamento de datos persoais

O tratamento dos datos persoais do Usuario estará suxeito aos seguintes principios establecidos no artigo 5 do RGPD e no artigo 4 e seguintes da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía do dixital. dereitos: Principio de legalidade, lealdade e transparencia: requirirase en todo momento o consentimento do Usuario, previa información totalmente transparente das finalidades para as que se recollen os datos persoais. Principio de limitación de fins: os datos persoais recompilaranse con fins específicos, explícitos e lexítimos. Principio de minimización de datos: os datos persoais recollidos só serán os estritamente necesarios en relación cos fins para os que se tratan. Principio de precisión: os datos persoais deben ser precisos e estar sempre actualizados. Principio de limitación do período de conservación: os datos persoais só se conservarán de xeito que permita a identificación do Usuario durante o tempo necesario para os fins do seu tratamento. Principio de integridade e confidencialidade: os datos persoais serán tratados de xeito que garanta a súa seguridade e confidencialidade. Principio de responsabilidade proactiva: o responsable do tratamento será o responsable de garantir que se cumpran os principios anteriores.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos que se tratan en FGTV só son datos identificativos. En ningún caso se tratan categorías especiais de datos persoais no sentido do artigo 9 do RGPD.

Base legal para o tratamento de datos persoais

A base legal para o tratamento de datos persoais é o consentimento. FGTV comprométese a obter o consentimento expreso e verificable do Usuario para o tratamento dos seus datos persoais con un ou máis fins específicos. O usuario terá dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento. Será tan sinxelo retirar o consentimento como darlle. Como regra xeral, a retirada do consentimento non condicionará o uso do sitio web. Nas ocasións nas que o Usuario debe ou pode proporcionar os seus datos a través de formularios para realizar consultas, solicitar información ou por motivos relacionados co contido do sitio web, informaráselle se a realización dalgún deles é obrigatoria porque son esenciais para o correcto desenvolvemento da operación realizada.

Finalidades do tratamento ao que se destinan os datos persoais

Os datos persoais son recollidos e xestionados por FGTV co fin de facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre o sitio web e o usuario ou o mantemento da relación establecida nos formularios que este enche ou para responder a unha solicitude ou consulta. Así mesmo, os datos poderán usarse con fins comerciais de personalización, operativos e estatísticos e actividades do obxecto social de FGTV, así como para a extracción, almacenamento de datos e estudos de mercadotecnia para adaptar o contido ofrecido ao usuario, como así como mellorar a calidade, o funcionamento e a navegación do sitio web. No momento en que se obteñan os datos persoais, informarase ao Usuario sobre o propósito ou fins específicos do tratamento ao que se utilizarán os datos persoais; é dicir, o uso ou usos que se darán á información recollida.

Períodos de conservación de datos persoais

Os datos persoais só se conservarán durante o tempo mínimo necesario para os fins do seu tratamento e, en calquera caso, só durante o seguinte período: 12, ou ata que o Usuario solicite a súa eliminación. Cando se obteñan os datos persoais, informarase ao Usuario sobre o período durante o que se gardarán os datos persoais ou, cando iso non sexa posible, os criterios empregados para determinar este período.

Destinatarios de datos persoais

Os datos persoais do usuario non serán compartidos con terceiros. En calquera caso, no momento en que se obteñan os datos persoais, informarase ao Usuario sobre os destinatarios ou as categorías de destinatarios dos datos persoais.

Datos persoais de menores

Respectando o disposto nos artigos 8 do RGPD e 7 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais, só os maiores de 14 anos poderán conceder o seu consentimento para o tratamento do seu datos persoais legalmente por FGTV. No caso dun menor de 14 anos, será necesario o consentimento dos pais ou titores para o tratamento, e só se considerará lícito na medida en que o autoricen. .

Secreto e seguridade dos datos persoais

FGTV comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade adecuado ao risco dos datos recollidos, para garantir a seguridade dos datos persoais e evitar a destrución, perda ou alteración accidental ou ilegal dos datos persoais transmitidos. , almacenados ou procesados ​​doutra forma, ou comunicación ou acceso non autorizados a ditos datos. O sitio web ten un certificado SSL (Secure Socket Layer), que garante que os datos persoais se transmiten de forma segura e confidencial, xa que os datos se transmiten entre o servidor e o usuario e, en resposta, totalmente cifrados ou cifrados. Non obstante, dado que FGTV non pode garantir a inaplicabilidade de internet nin a ausencia total de hackers ou outros que accedan fraudulentamente a datos persoais, o responsable do tratamento comprométese a notificarlle ao usuario sen demora indebida cando se produza unha violación da seguridade dos datos persoais que é probable que supoña. un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas. Seguindo o disposto no artigo 4 do RGPD, enténdese por violación da seguridade dos datos persoais calquera violación da seguridade que provoque a destrución, perda ou alteración accidental ou ilegal dos datos persoais transmitidos, conservados ou procesados ​​doutro xeito ou comunicación non autorizada. ou acceso a devanditos datos. Os datos persoais serán tratados como confidenciais polo responsable do tratamento, que se compromete a informar e garantir a través dunha obriga legal ou contractual que a confidencialidade sexa respectada polos seus empregados, asociados e calquera persoa a quen se faga a información. accesible.información.

Dereitos derivados do tratamento de datos persoais

O usuario ten máis de FGTV e pode, polo tanto, exercer os seguintes dereitos recoñecidos na RGPD e na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais: Dereito de acceso: é o dereito do Usuario a obter confirmación de se FGTV trata ou non os seus datos persoais e, de ser así, obter información sobre os seus datos persoais específicos e o tratamento que FGTV realizou ou realiza, como así como, entre outros, a información dispoñible sobre a orixe dos devanditos datos e os destinatarios das comunicacións feitas ou planificadas destes. Dereito de rectificación: é dereito do Usuario a modificar os seus datos persoais que resultan ser inexactos ou, tendo en conta os fins do tratamento, incompletos. Dereito de eliminación («o dereito ao esquecemento»): é o dereito do Usuario, sempre que a lexislación vixente non estableza outra cousa, a obter a eliminación dos seus datos persoais cando xa non sexan necesarios para os fins para os que recolléronse ou tratados; O Usuario retirou o seu consentimento para o tratamento e este non ten outra base legal; o Usuario oponse ao tratamento e non hai ningunha outra razón lexítima para continuar con el; os datos persoais foron procesados ​​ilegalmente; os datos persoais deben eliminarse cumprindo unha obriga legal; ou os datos persoais obtivéronse como resultado dunha oferta directa de servizos da sociedade da información a un menor de 14 anos. Ademais de eliminar os datos, o responsable do tratamento, tendo en conta a tecnoloxía dispoñible e o custo da súa aplicación, debe adoptar medidas razoables para informar aos responsables do tratamento dos datos persoais da solicitude do interesado de eliminar calquera ligazón a eses datos persoais. . Dereito á limitación do tratamento: é dereito do Usuario limitar o tratamento dos seus datos persoais. O usuario ten dereito a obter a limitación do tratamento cando conteste a exactitude dos seus datos persoais; o tratamento é ilegal; O responsable do tratamento xa non precisa os datos persoais, pero o Usuario os necesita para facer reclamacións; e cando o Usuario se opuxo ao tratamento. Dereito á portabilidade dos datos: no caso de que o tratamento se realice por medios automatizados, o Usuario terá dereito a recibir do Responsable do tratamento os seus datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e para transmitilos a outra persoa responsable do tratamento. Sempre que sexa tecnicamente posible, o responsable do tratamento transmitirá os datos directamente a ese outro controlador. Dereito de oposición: é o dereito do Usuario a non realizar o tratamento dos seus datos persoais nin a cesar o seu tratamento por parte de FGTV.

Dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no procesamento automatizado, incluído o perfilado: é o dereito do usuario a non estar suxeito a unha decisión individualizada baseada unicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais, incluído o perfilado, existente a menos que a lexislación vixente estableza doutro xeito. Así, o usuario pode exercer os seus dereitos mediante comunicación escrita dirixida ao responsable do tratamento coa referencia «RGPD-www.FGTV.net», especificando: Nome, apelidos do Usuario e copia do DNI. Nos casos en que se admita a representación, tamén será necesaria a identificación polos mesmos medios da persoa que representa ao usuario, así como o documento que acredite a representación. A fotocopia do DNI poderá substituírse por calquera outro medio legalmente válido que acredite a identidade. Solicitude cos motivos específicos da solicitude ou información á que desexa acceder. Enderezo para fins de notificación. Data e sinatura do solicitante. Calquera documento que acredite a solicitude que fai.

Esta solicitude e calquera outro documento adxunto poden enviarse ao seguinte enderezo e / ou correo electrónico:

Enderezo postal: Vilamaior 10, Botos, Lalín (PONTEVEDRA)

Correo electrónico: info@fgtv.es

Ligazóns a sitios web de terceiros

O sitio web pode incluír hipervínculos ou ligazóns que permitan o acceso a páxinas web de terceiros distintos de FGTV e que, polo tanto, non son operados por FGTV. Os propietarios destes sitios web terán as súas propias políticas de protección de datos, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas prácticas de privacidade.

Reclamacións ante a autoridade de control

No caso de que o Usuario considere que existe un problema ou unha violación da normativa vixente na forma en que se tratan os seus datos persoais, terán dereito a unha protección xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control, en particular. , no Estado no que ten a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar do presunto delito. No caso de España, a autoridade de control é a Axencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es).

II. ACEPTACIÓN E CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

É necesario que o usuario lea e acepte as condicións de protección de datos persoais contidas nesta política de privacidade, así como que acepte o tratamento dos seus datos persoais para que o responsable do tratamento poida proceder ao mesmo en o formulario, durante os períodos e para os fins indicados. O uso do sitio web implicará a aceptación da súa política de privacidade. FGTV resérvase o dereito de modificar a súa política de privacidade, segundo os seus propios criterios, ou motivada por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións desta Política de privacidade non serán notificados de forma explícita ao usuario. Recoméndase ao usuario consultar esta páxina periódicamente para estar ao tanto dos últimos cambios ou actualizacións. Esta Política de privacidade actualizouse para adaptarse ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. (RGPD) e Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais.