1. FUNCIONS

As federacións deortivas galegas son entidades privadas sen ánimo de lucro que, xunto as funcións que lle son propias polo seu ámbito de actuación privada, exercen por delegación funcións públicas delegadas (rt. 51.4 da Lei 3/2012, de abril, do deporte de Galicia). As funcions ás que se deberá dar publicidade son as que se especifican no art. 56 da Lei do Deporte de Galicia, e recollidas tamén nos respectivos Estatutos federativos.

2. NORMATIVA APLICABLE

  • Lei 3/2012, e 2 de abril, do Deporte de Galicia, ou norma que a substitúa.
  • Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, ou norma que a substitúa.
  • Orde do 8 de setembro de 2010 pola que se establecen os criterios para a elaboración de regulamentos e a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, ou norma que a substitúa.
  •  Resolución do 8 de setembro de 2009, da secretaría xeral para o Deporte, pola que se ditan as normas de bo goberno das federacións deportivas de Galicia, ou norma que a substitúa.
  •  Resto de normativa aplicable ás federacións deportivas que se aprobe, así como a propia de cada entidade (Estatutos, Regulamentos, etc.)

3. ESTATUTOS DA FEDERACIÓN GALEGA DE TIRO Ó VOO

4. ESTRUCTUTA ORGANIZATIVA

5. ORZAMENTOS

6. CONTAS ANUAIS

7. RETRIBUCIONS ALTOS CARGOS

As persoas que compoñen os Órganos de Goberno de la FGTV non han tido ningunha remuneración durante os anos 2014,2015,2016 e 2017 en concepto de soldos e salarios, compensando só os custos que poidan ter en virtude da súa posición.

8. CERTIFICACION LEY DE TRANSPARENCIA

9. DECLARACION OUTRAS AXUDAS

10. DECLARACION RESPONSABLE

11. CONVENIO DE COLABORACION SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE 2017

12. CONVENIO DE COLABORACION SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE 2018

13. ASAMBLEA XERAL ORDINARIA DO 30/03/2018